Zwroty | turecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
Konkretne i przemyślane pomysły
分析技能
Analitik düşünce
Umiejetność szczegółowej oceny
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
谈判技能
Anlaşma becerisi
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
观点陈述能力
Sunum becerisi
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
此致
Saygılarımla,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
肃然至上
Saygılarımla,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
祝好
Saygılar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu