Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
我看到您于...在...上登的招聘信息
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
我想申请...一职
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

我对此工作很感兴趣,因为...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我想为您工作,因为...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我的强项是...
Mis puntos fuertes son...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
我很适合这个职位,因为...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
我的专长是…
Mi área de conocimiento es...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
即使在压力下我也能保持高标准。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

我的母语是...,但我也会说...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
我熟练掌握...
Tengo un manejo excelente de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
我能用...语进行工作交流
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
我在...领域有...年工作经验
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
我是...的熟练使用者
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
我相信我是...和...技能的良好结合
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
出色的沟通技能
Excelentes habilidades de comunicación
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演绎推理能力
Razonamiento deductivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
逻辑性思考
Razonamiento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
分析技能
Capacidad de análisis
Umiejetność szczegółowej oceny
良好的人际交往技能
Buena comunicación interpersonal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
谈判技能
Aptitudes de negociación
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
观点陈述能力
Habilidad para hablar en público
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
附件中含有我的个人简历。
Encontrará mi currículo adjunto.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
可以从...处获得推荐信
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
我可以在...的时候接受面试
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
此致
Se despide cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
此致
敬礼
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
肃然至上
Respetuosamente,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
祝好
Saludos,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu