Zwroty | francuski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

尊敬的先生,
Monsieur,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Madame,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
我看到您于...在...上登的招聘信息
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
我想申请...一职
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

我对此工作很感兴趣,因为...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我想为您工作,因为...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我的强项是...
Mes qualités principales sont...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
我很适合这个职位,因为...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
我的专长是…
Mon domaine d'expertise est...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
即使在压力下我也能保持高标准。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

我的母语是...,但我也会说...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
我熟练掌握...
J'ai une excellente maîtrise du...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
我能用...语进行工作交流
J'ai une connaissance pratique de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
我在...领域有...年工作经验
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
我是...的熟练使用者
Je suis un utilisateur confirmé de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
我相信我是...和...技能的良好结合
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
出色的沟通技能
Excellentes techniques de communication
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演绎推理能力
Capacité de déduction
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
逻辑性思考
Esprit de logique
Konkretne i przemyślane pomysły
分析技能
Esprit analytique
Umiejetność szczegółowej oceny
良好的人际交往技能
Compétences relationnelles
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
谈判技能
Compétences en négociation
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
观点陈述能力
Capacités d'exposition
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
附件中含有我的个人简历。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
可以从...处获得推荐信
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
我可以在...的时候接受面试
Je suis disponible pour un entretien le...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
此致
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
此致
敬礼
Salutations distinguées,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
肃然至上
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
祝好
Meilleures salutations,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu