Zwroty | duński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Til hvem dette ankommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
我想申请...一职
Jeg ville søge stillingen som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
目前我在...工作,我的主要职责包括...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

我对此工作很感兴趣,因为...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我想为您工作,因为...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我的强项是...
Mine styrker er...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
我很适合这个职位,因为...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
我的专长是…
Mit ekspertområde er...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
即使在压力下我也能保持高标准。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

我的母语是...,但我也会说...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
我熟练掌握...
Jeg råder fremragende over...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
我能用...语进行工作交流
Jeg har en fungerende viden om...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
我在...领域有...年工作经验
Jeg har... års erfaring indenfor...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
我是...的熟练使用者
Jeg er en erfaren bruger af...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
我相信我是...和...技能的良好结合
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
出色的沟通技能
Fremragende kommunikations evner
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演绎推理能力
Deduktiv argumentation
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
逻辑性思考
Logisk tænkning
Konkretne i przemyślane pomysły
分析技能
Analytiske evner
Umiejetność szczegółowej oceny
良好的人际交往技能
Gode interpersonel evner
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
谈判技能
Forhandlings evner
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
观点陈述能力
Præsentations evner
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
附件中含有我的个人简历。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
可以从...处获得推荐信
Referencer kan rekvieres fra...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
我可以在...的时候接受面试
Jeg er ledig til et interview den...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
此致
Med venlig hilsen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
肃然至上
Med respekt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
祝好
Med venlig hilsen
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu