Zwroty | angielski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

尊敬的先生,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
我的强项是...
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
我的专长是…
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
演绎推理能力
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
逻辑性思考
Logical thinking
Konkretne i przemyślane pomysły
分析技能
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej oceny
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
谈判技能
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
观点陈述能力
Presentation skills
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
此致
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
肃然至上
Respectfully yours,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
祝好
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu