Zwroty | włoski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Dear Sir,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
I am writing in response to your advertisement posted on…
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
I refer to your advertisement in…dated… .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
I would like to apply for the position of…
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

I am particularly interested in this job, as…
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I would like to work for you, in order to…
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
My strengths are…
I miei punti di forza sono...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
I would be well suited to the position because…
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Although I have no previous experience in…, I have had…
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
My area of expertise is…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Whilst working at… I became highly competent in…
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Even under pressure I can maintain high standards.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

My native language is…, but I can also speak…
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
I have an excellent command of…
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
I have a working knowledge of…
Sto imparando...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
I have …years experience of working…
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
I am an experienced user of…
Sono un(') utente esperto/a di...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
I believe I possess the right combination of...and… .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellent communication skills
Eccellenti doti comunicative
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deductive reasoning
Capacità deduttive e di ragionamento
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logical thinking
Capacità logiche
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytical skills
Capacità analitiche
Umiejetność szczegółowej oceny
Good interpersonal skills
Ottime abilità interpersonali
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negotiation skills
Capacità di negoziazione
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentation skills
Capacità di presentazione
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Please find my résumé / CV attached.
In allegato trova il mio cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
I can supply references from…if required.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
References can be requested from…
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
I am available for interview on…
Sono disponibile per un colloquio...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Yours faithfully,
In fede,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Yours sincerely,
Cordialmente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respectfully yours,
I miei più cordiali saluti,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Kind/Best regards,
Saluti
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu