Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
I am writing in response to your advertisement posted on…
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
I refer to your advertisement in…dated… .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
I would like to apply for the position of…
Прошу принять меня на должность...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Currently I am working for… and my responsibilities include…
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

I am particularly interested in this job, as…
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I would like to work for you, in order to…
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
My strengths are…
Мои сильные стороны:...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
I would be well suited to the position because…
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Although I have no previous experience in…, I have had…
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
My area of expertise is…
Я специализируюсь на...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Whilst working at… I became highly competent in…
За время работы в ... я развил свои навыки...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Even under pressure I can maintain high standards.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

My native language is…, but I can also speak…
Мой родной язык..., я также говорю по...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
I have an excellent command of…
Я отлично владею...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
I have a working knowledge of…
Я свободно говорю по...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
I have …years experience of working…
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
I am an experienced user of…
Я являюсь продвинутым пользователем...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
I believe I possess the right combination of...and… .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellent communication skills
Отличные коммуникативные навыки
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deductive reasoning
Логическая аргументация
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logical thinking
Логическое мышление
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytical skills
Аналитические способности
Umiejetność szczegółowej oceny
Good interpersonal skills
Высокие личностные качества
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negotiation skills
Переговорческие навыки
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentation skills
Презентационные навыки
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Please find my résumé / CV attached.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
I can supply references from…if required.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
References can be requested from…
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
I am available for interview on…
Я свободен...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Yours faithfully,
С уважением...
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Yours sincerely,
С уважением ваш...
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Kind/Best regards,
С уважением...
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu