Zwroty | portugalski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
I am writing in response to your advertisement posted on…
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
I refer to your advertisement in…dated… .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
I would like to apply for the position of…
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

I am particularly interested in this job, as…
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I would like to work for you, in order to…
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
My strengths are…
Meus pontos fortes são...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
I would be well suited to the position because…
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Although I have no previous experience in…, I have had…
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
My area of expertise is…
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Whilst working at… I became highly competent in…
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Even under pressure I can maintain high standards.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

My native language is…, but I can also speak…
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
I have an excellent command of…
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
I have a working knowledge of…
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
I have …years experience of working…
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
I am an experienced user of…
Eu tenho experiência em /com ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
I believe I possess the right combination of...and… .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellent communication skills
Excelente habilidade de comunicação
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deductive reasoning
Raciocínio dedutivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logical thinking
Pensamento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytical skills
Habilidades analíticas
Umiejetność szczegółowej oceny
Good interpersonal skills
Bom relacionamento interpessoal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negotiation skills
Habilidades de negociação
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentation skills
Habilidades de comunicação
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Please find my résumé / CV attached.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
I can supply references from…if required.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
References can be requested from…
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
I am available for interview on…
Estou disponível para entrevista em ..
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Kind/Best regards,
Lembranças,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu