Zwroty | polski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logical thinking
Logiczne myślenie
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytical skills
Zdolności analityczne
Umiejetność szczegółowej oceny
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu