Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Nome
名字
Imię kandydata
Cognome
Nazwisko kandydata
Data di nascita
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Luogo di nascita
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nazionalità
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stato Civile
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Coniugato/a
已婚
W związku małżeńskim
Vedovo/a
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Indirizzo
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefono
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Website
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Scuola Elementare
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Scuola Media
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Scuola Media Superiore
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Università
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Asilo (solo in UK)
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Scuola Elementare (solo in UK)
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Scuola Secondaria
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Scuola Superiore (solo in UK)
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Università
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stagista presso...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód