Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vezetéknév
名字
Imię kandydata
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Születési dátum
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Születési hely
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Állampolgárság
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Családi állapot
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Egyedülálló
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Házas
已婚
W związku małżeńskim
Özvegy
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Cím
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Honlap
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Általános iskola
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Középiskola
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Középiskola / Gimnázium
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Főiskola
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Óvoda
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Általános iskola
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Középiskola
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Gimnázium / Középiskola
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Egyetem
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Munkatapasztalat a ....
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Szakmai gyakorlat a ...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Önkéntes munka a ...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Írásban és szóban is jó ....
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Folyékony írásban és szóban is ...
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Alapvető számítógépes ismeretek
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM ismeretek
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
... típusú jogosítvány
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód