Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
Имя
Imię kandydata
Nume
Фамилия
Nazwisko kandydata
Data naşterii
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Văduv
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód