Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
Primeiro Nome
Imię kandydata
Nume
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Data naşterii
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
Casado(a)
W związku małżeńskim
Văduv
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód