Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prenume
名字
Imię kandydata
Nume
Nazwisko kandydata
Data naşterii
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Locul naşterii
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Naţionalitate
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Stare civilă
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Necăsătorit
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Căsătorit
已婚
W związku małżeńskim
Văduv
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Website
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnaziu
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Colegiu (la noi facultate)
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Grădiniţa (echivalent)
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Ciclul primar
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnaziu
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitate
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiență de lucru la...
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship/practică la...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntariat la...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Cunoștințe PC.
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Bună stăpânire a CAD/CAM.
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód