Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
Vorname
Imię kandydata
Фамилия
Nachname
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
verheiratet
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód