Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
名字
Imię kandydata
Фамилия
Nazwisko kandydata
Дата рождения
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
已婚
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód