Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Имя
First Name
Imię kandydata
Фамилия
Surname
Nazwisko kandydata
Дата рождения
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Место рождения
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Гражданство
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Семейное положение
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
холост/незамужем
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Женат/замужем
Married
W związku małżeńskim
Вдовец/вдова
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Адрес
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Телефон
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Сайт
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Начальная школа
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Средняя школа
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Старшая школа
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
университетский колледж
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Детский сад
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Начальная школа
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Средняя школа
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Техникум/лицей
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Университет
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Опыт работы в...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Стажировка в...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Волонтерская практика в ...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Хорошо владею (устный, письменный)
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Свободно владею (устный, письменный)
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Со знанием компьютера
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Со знанием CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód