Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Vorname
名字
Imię kandydata
Nachname
Nazwisko kandydata
Geburtsdatum
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Geburtsort
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Staatsangehörigkeit
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Familienstand
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
ledig
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
verheiratet
已婚
W związku małżeńskim
verwitwet
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Website
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Grundschule
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Mittelstufenschule
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Oberstufenschule
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Hochschule
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Vorschule
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Grundschule
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
weiterführende Schule
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Oberstufenkolleg
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universität
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbeitserfahrung bei...
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikum bei...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... fließend in Wort und Schrift
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
gute Computer-Kenntnisse
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Kenntnisse in CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Führerschein Klasse...
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód