Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
名字
Imię kandydata
Nazwisko kandydata
생년월일
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
已婚
W związku małżeńskim
미망인
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód