Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
First Name
Imię kandydata
Επίθετο
Surname
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Married
W związku małżeńskim
χήρος/α
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód