Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
名字
Imię kandydata
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Date de naissance
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
已婚
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód