Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
นามสกุล
Nazwisko kandydata
生日
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
丧偶
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
网址
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód