Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
Vorname
Imię kandydata
Nachname
Nazwisko kandydata
生日
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
verheiratet
W związku małżeńskim
丧偶
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
Email
Służbowy e-mail kandydata
网址
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód