Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
Primer nombre
Imię kandydata
Apellido
Nazwisko kandydata
生日
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
Casado(a)
W związku małżeńskim
丧偶
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
Email
Służbowy e-mail kandydata
网址
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód