Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
First Name
Imię kandydata
Surname
Nazwisko kandydata
生日
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
Married
W związku małżeńskim
丧偶
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
网址
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód