Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Primer nombre
Imię kandydata
Surname
Apellido
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Casado(a)
W związku małżeńskim
Widowed
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Website
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód