Zwroty | chiński - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Prośba o zabranie do szpitala
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Wskazywanie części ciała, która nas boli
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informowanie, że mamy gorączkę
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informowanie, że mamy kaszel
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informowanie, która część ciała nas boli
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Część ciała
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Część ciała
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Część ciała
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Część ciała
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Część ciała
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Część ciała
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Część ciała
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Część ciała
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Część ciała
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Część ciała
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Część ciała
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Część ciała
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Część ciała
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Część ciała
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Używane, aby poinformować o ciąży
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Prośba o zwolnienie lekarskie
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informowanie o poprawie
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informowanie o pogorszeniu
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Proszenie o konkretny produkt
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Lekarstwo
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Lekarstwo
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Lekarstwo
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Lekarstwo
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Lekarstwo
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Lekarstwo
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Produkt medyczny
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Produkt medyczny
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Produkt medyczny
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Produkt medyczny
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Produkt medyczny
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Inny produkt dostępny w aptece
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informowanie o alergiach
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Uczulenie
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Uczulenie
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Uczulenie
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Uczulenie
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Uczulenie
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Uczulenie
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Uczulenie na lekarstwo
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergia pokarmowa
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergia pokarmowa
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Alergia pokarmowa
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergia pokarmowa
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergia pokarmowa
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergia pokarmowa
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Alergia pokarmowa
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Alergia pokarmowa
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergia pokarmowa
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Alergia pokarmowa
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergia pokarmowa
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergia pokarmowa
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergia pokarmowa
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Alergia pokarmowa