Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem