Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
...mediano?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
...grande?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... extra grande?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem