Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
... medium?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
... large?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem