Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Do you have ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Where can I find ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
How much is this?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Do you have anything that is less expensive?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
What time do you open/close?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
I'm just browsing.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
I'll buy it.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
May I pay with credit card?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
May I have the receipt, please?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
May I have a bag, please?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
I would like to return this.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

May I try this on, please?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Where are the changing rooms?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Do you have this in ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... large?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Do you have these shoes in size ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
It's too small.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
It's too big.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Does this look good on me?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

I'll give you _[amount]_ for this.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
That's way too expensive!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[amount]_ is my final offer!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Then I'm not interested.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Then I will go somewhere else.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
I can't afford it!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
That's more than I can really afford but I'll take it.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem