Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Mi sono perso.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Dove posso trovare ____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... un bagno?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... una banca/sportello di cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... un albergo?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... un benzinaio?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... un ospedale?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... un grande magazzino?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... un supermercato?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... la fermata dell'autobus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... la fermata della metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... un ufficio di informazione turistica?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... un bancomat/sportello bancario automatico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
Come si arriva __?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... alla stazione del treno?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... all'aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... alla centrale di polizia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... all'ambasciata di [paese]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Ci può consigliare un buon ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bar?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... caffé?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... ristorante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... night club?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... albergo?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... attrazione turistica?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... sito storico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Gira a sinistra.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Gira a destra.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Sempre dritto.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Torna indietro.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Fermati.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Vai verso ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Vai oltre ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Cerca il/la ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
in discesa
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
in salita
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
incrocio
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
semafori
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parco
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... biglietto solo andata...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... andata e ritorno...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... biglietto di prima/seconda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... biglietto giornaliero...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... un abbonamento settimanale...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... un abbonamento mensile ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Si ferma a ___[luogo]___?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
È occupato questo posto?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Questo è il mio posto.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

aperto
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
chiuso
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
entrata
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
uscita
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
spingere
ผลัก (pluk)
tirare
ดึง (deung)
uomini
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
donne
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
pieno/occupato
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
libero
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Sa il numero per chiamare un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Devo andare a ___[destinazione]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Può aspettare qui un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Segua quella macchina!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Dov'è il noleggio auto?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... per un giorno/una settimana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Non ho bisogno di assicurazione.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Dov'è il prossimo benzinaio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Vorrei includere un secondo guidatore.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Non c'è il pieno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Il motore fa uno strano rumore.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
L'auto è danneggiata.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód