Zwroty | chiński - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Pytanie o konkretny obiekt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
obiekt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
obiekt
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
obiekt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
obiekt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
obiekt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
obiekt
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
obiekt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
obiekt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
obiekt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
obiekt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
obiekt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
obiekt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkretne miejsce
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkretne miejsce
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
konkretne miejsce
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkretne miejsce
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
konkretne miejsce
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
miejsce
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
miejsce
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
miejsce
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
miejsce
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
miejsce
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
miejsce
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
miejsce
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Udzielanie wskazówek
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
Udzielanie wskazówek
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
Udzielanie wskazówek
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Udzielanie wskazówek
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
Udzielanie wskazówek
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Udzielanie wskazówek
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Udzielanie wskazówek
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Udzielanie wskazówek
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
Udzielanie wskazówek
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
Udzielanie wskazówek
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Pytanie o kasę biletową
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
bilet w jedną stronę
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
bilet w obie strony
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
bilet ważny przez cały tydzień
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
bilet ważny przez cały miesiąc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezerwacja konkretnej miejscówki
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Pytanie o czas podróży
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Pytanie o czas odjazdu
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
Sklep jest czynne
ปิด (pid)
关门(guānmén)
Sklep jest nieczynny
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Znak wejścia
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Znak wyjścia
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Toaleta męska
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Toaleta damska
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Skarga na zepsuty samochód