Zwroty | angielski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Pytanie o konkretny obiekt
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
obiekt
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
obiekt
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
obiekt
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
obiekt
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
obiekt
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
obiekt
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
obiekt
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
obiekt
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
obiekt
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
obiekt
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
obiekt
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
obiekt
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
konkretne miejsce
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
konkretne miejsce
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
konkretne miejsce
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
konkretne miejsce
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
konkretne miejsce
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
...บาร์? (...bar?)
... bars?
miejsce
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
miejsce
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
miejsce
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
miejsce
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
miejsce
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
miejsce
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
miejsce
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Udzielanie wskazówek
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Udzielanie wskazówek
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Udzielanie wskazówek
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Udzielanie wskazówek
หยุด (yhood)
Stop.
Udzielanie wskazówek
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Udzielanie wskazówek
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Udzielanie wskazówek
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Udzielanie wskazówek
ลงเขา (long kao)
downhill
Udzielanie wskazówek
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Udzielanie wskazówek
สี่แยก (see yak)
intersection
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
จอดรถ (jord-rod)
park
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Pytanie o kasę biletową
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
bilet w jedną stronę
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
bilet w obie strony
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
bilet, z którego można korzystać cały dzień
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
bilet ważny przez cały tydzień
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
bilet ważny przez cały miesiąc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Pytanie o czas podróży
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Pytanie o czas odjazdu
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

เปิด (perd)
open
Sklep jest czynne
ปิด (pid)
closed
Sklep jest nieczynny
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Znak wejścia
ทางออก (tang-ork)
exit
Znak wyjścia
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Toaleta męska
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Toaleta damska
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
ว่าง (wang)
vacant
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Wybór opcji bez ubezpieczenia
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Pytanie o najbliższą stację benzynową
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Skarga na zepsuty samochód