Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bares?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... boates?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Pare.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
para baixo
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
intersecção
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parque
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

aberto
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
fechado
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
saída
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
livre
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód