Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
intersection
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
parc
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

ouvert
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
fermé
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
sortie
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód