Zwroty | tajski - Podróże | Poruszanie się

Poruszanie się - Lokalizacja

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nie wiemy, gdzie się znajdujemy
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Pytanie o konkretne miejsce na mapie
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Pytanie o konkretny obiekt
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
obiekt
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
obiekt
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
obiekt
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
obiekt
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
obiekt
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
obiekt
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
obiekt
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
obiekt
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
obiekt
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
obiekt
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
obiekt
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
obiekt
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pytanie o wskazówki do konkretnego miejsca
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkretne miejsce
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkretne miejsce
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkretne miejsce
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkretne miejsce
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
konkretne miejsce
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Proszenie o polecenie konkretnego miejsca
... bars?
...บาร์? (...bar?)
miejsce
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
miejsce
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
miejsce
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
miejsce
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
miejsce
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
miejsce
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
miejsce
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
miejsce

Poruszanie się - Pytanie o drogę

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Udzielanie wskazówek
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Udzielanie wskazówek
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Udzielanie wskazówek
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Udzielanie wskazówek
Stop.
หยุด (yhood)
Udzielanie wskazówek
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Udzielanie wskazówek
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Udzielanie wskazówek
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Udzielanie wskazówek
downhill
ลงเขา (long kao)
Udzielanie wskazówek
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Udzielanie wskazówek
intersection
สี่แยก (see yak)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia
park
จอดรถ (jord-rod)
Udzielanie wskazówek: punkt odniesienia

Poruszanie się - Autobus/Pociąg

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Pytanie o kasę biletową
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupowanie biletu do konkretnego miejsca
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilet w jedną stronę
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilet w obie strony
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
bilet pierwszej klasy/drugiej klasy
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilet, z którego można korzystać cały dzień
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilet ważny przez cały tydzień
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilet ważny przez cały miesiąc
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę biletu do konkretnego miejsca
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezerwacja konkretnej miejscówki
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Pytanie o konkretny przystanek autobusu/konkretną stację pociągu
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Pytanie o czas podróży
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Pytanie o czas odjazdu
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Pytanie czy miejsce obok pytanej osoby jest jeszcze wolne
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Już siedzieliśmy na tym miejscu lub mamy na nie rezerwację

Poruszanie się - Znaki

open
เปิด (perd)
Sklep jest czynne
closed
ปิด (pid)
Sklep jest nieczynny
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Znak wejścia
exit
ทางออก (tang-ork)
Znak wyjścia
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Toaleta męska
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Toaleta damska
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Pokoje w hotelu lub toaleta są zajęte
vacant
ว่าง (wang)
Wolne pokoje/wolna łazienka

Poruszanie się - Taksówka

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Pytanie o numer firmy taksówkarskiej
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informowanie taksówkarza, dokąd chcemy jechać
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Pytanie o cenę przejazdu do konkretnego miejsca
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Proszenie by taksówkarz zaczekał, podczas gdy my coś załatwiamy
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Używane przez tajnych agentów

Poruszanie się - Wypożyczalnia samochodów

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Pytanie gdzie można wypożyczyć samochód
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Wypożyczanie konkretnego rodzaju samochodu
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Wypożyczanie samochodu na konkretny okres czasu
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Wybór opcji z maksymalnym pokryciem ubezpieczeniowym
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Wybór opcji bez ubezpieczenia
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Pytanie czy musimy zatankować auto do pełna przed zwrotem
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Pytanie o najbliższą stację benzynową
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Prośba o uwzględnienie drugiego kierowcy w umowie wynajmu
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Pytanie o ograniczenia prędkości w regionie
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Skarga, że auto nie zostało zatankowane do pełna
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Skarga na problemy z silnikiem samochodu
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Skarga na zepsuty samochód