Zwroty | chiński - Podróże | Ogólne

Ogólne - Niezbędnik

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Proszenie o pomoc
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.

Ogólne - Rozmowa

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Standardowe powitanie
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Nieformalne powitanie
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Powitanie używane rano
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Powitanie używane wieczorem
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Pytanie o wiek rozmówcy
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Odpowiedź twierdząca
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Odpowiedź przecząca
Làm ơn
请(qǐng)
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Podziękowanie
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Bardzo uprzejme podziękowanie
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Przeprosiny za coś
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Zwracanie czyjejś uwagi
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Używane, gdy jesteśmy głodni
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Używane, gdy źle się czujemy
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Pożegnanie

Ogólne - Skargi

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Pytanie o osobę zarządzającą
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Wyrażanie swojego niezadowolenia
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Żądanie zwrotu pieniędzy
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Skarga na długi czas oczekiwania

Ogólne - Przekleństwa

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
"Propozycja" bójki poza lokalem