Zwroty | chiński - Podróże | Liczby i pieniądze

Liczby i pieniądze - Liczby

không
零(líng)
Liczba
một
一(yī)
Liczba
hai
二(èr)
Liczba
ba
三(sān)
Liczba
bốn
四(sì)
Liczba
năm
五(wǔ)
Liczba
sáu
六(liù)
Liczba
bảy
七(qī)
Liczba
tám
八(bā)
Liczba
chín
九(jiǔ)
Liczba
mười
十(shí)
Liczba
mười một
十一(shíyī)
Liczba
mười hai
十二(shí'èr)
Liczba
mười ba
十三(shísān)
Liczba
mười bốn
十四(shísì)
Liczba
mười lăm
十五(shíwǔ)
Liczba
mười sáu
十六(shíliù)
Liczba
mười bảy
十七(shíqī)
Liczba
mười tám
十八(shíbā)
Liczba
mười chín
十九(shíjiǔ)
Liczba
hai mươi
二十(èrshí)
Liczba
ba mươi
三十(sānshí)
Liczba
bốn mươi
四十(sìshí)
Liczba
năm mươi
五十(wǔshí)
Liczba
sáu mươi
六十(liùshí)
Liczba
bảy mươi
七十(qīshí)
Liczba
tám mươi
八十(bāshí)
Liczba
chín mươi
九十(jiǔshí)
Liczba
trăm
一百(yībǎi)
Liczba
triệu
一百万(yībǎi wàn)
Liczba
tỉ
十亿(shí yì)
Liczba

Liczby i pieniądze - Pieniądze

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Pytanie o rodzaje płatności
... thẻ tín dụng?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
forma płatności
... thẻ thanh toán?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
forma płatności
... tiền mặt?
…现金?(…xiànjīn?)
forma płatności
... séc?
…支票?(…zhīpiào?)
forma płatności
Tôi muốn đổi tiền.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Przy wymianie pieniędzy z jednej waluty na inną
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Pytanie o kurs walutowy

Liczby i pieniądze - Bankomat

Mời bạn nhập mã PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Wpisywanie kodu PIN
Rút tiền
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Xác nhận
确认(quèrèn)
Potwierdzenie czynności
Hủy
取消(qǔxiāo)
Anulowanie czynności
Chọn khoản tiền
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybór kwoty pieniędzy
Bạn có muốn in hóa đơn không?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Opcja drukowanie potwierdzenia wypłaty