Zwroty | angielski - Podróże | Komputer

Komputer - Narzędzia główne

Kopiuj
Copy
Wytnij
Cut
Wklej
Paste
Pogrubienie
Bold
Kursywa
Italic
Podkreślenie
Underline
Czcionka
Font
Rozmiar czcionki
Font Size
Filtr
Filter
Sortuj od A do Z
Sort A to Z
Komórka
Cell
Malarz formatów
Format Painter
Wypełnienie
Fill
Obramowanie
Borders

Komputer - Przyciski pakietu Office

Nowy
New
Otwórz
Open
Zapisz
Save
Zapisz jako
Save as
Drukuj
Print
Cofnij
Undo
Ponów
Redo
Wstaw
Insert
Usuń
Delete
Zmień nazwę
Rename
Zamień
Replace
Zamknij
Close
Anuluj
Cancel
Wiersz
Row
Kolumna
Column
Podgląd wydruku
Print Preview
Minimalizuj
Minimize
Przywróć
Restore

Komputer - Wstaw

Tabela
Table
Obraz
Picture
Wykres
Chart
Pole tekstowe
Text Box
Nagłówek/Stopka
Header & Footer
Kształt
Shape
Podział strony
Page Break

Komputer - Układ strony

Karta
Tab
Marginesy
Margins
Ustaw obszar wydruku
Set Print Area

Komputer - Odwołania

Wstaw przypis
Insert Footnote
Wstaw indeks
Insert Index

Komputer - Przegląd

Pisownia i gramatyka
Spelling & Grammar
Ustaw język
Set language
Przetłumacz
Translate
Statystyka wyrazów
Word Count
Dymki
Balloons

Komputer - Widok

Linijka
Ruler