Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | Życzenia

Życzenia - Ślub

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Używane, gdy gratulujemy młodej parze
Gratulojn pro ligante la nodon!
Congratulations on tying the knot!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Gratulojn pro diri "jes"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze, którą dobrze znamy
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Nieformalne, używane, gdy gratulujemy młodej parze

Życzenia - Zaręczyny

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Congratulations on your engagement!
Popularny zwrot używany, gdy gratulujemy komuś zaręczyn
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Używane, gdy gratulujemy zaręczonej parze, którą dobrze znamy i gdy chcemy zapytać o datę ślubu

Życzenia - Urodziny i rocznice

Feliĉan naskiĝtagon!
Birthday greetings!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Feliĉan naskiĝtagon!
Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Feliĉan naskiĝtagon!
Many happy returns!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Wishing you every happiness on your special day.
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Ogólne życzenia urodzinowe, popularne na kartkach urodzinowych
Feliĉa datreveno!
Happy Anniversary!
Ogólne życzenia z okazji rocznicy, popularne na kartkach z okazji rocznicy
Feliĉa... datreveno!
Happy…Anniversary!
Życzenia z okazji rocznicy używane, gdy świętujemy okrągłą rocznicę (np. 25. rocznica ślubu - srebrna rocznica, 40. rocznica ślubu - rubinowa rocznica)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Używane, gdy podkreślamy długość małżeństwa składamy życzenia z okazji rocznicy
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 20. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 25. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 40. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 30. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 35. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 50. rocznicę ślubu
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Używane, gdy świętujemy 60. rocznicę ślubu

Życzenia - Życzenia zdrowia

Saniĝus baldaŭ.
Get well soon.
Ogólne życzenia powrotu do zdrowia, popularne na kartkach okolicznościowych
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ogólne życzenia zdrowia
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
We hope that you will be up and about in no time.
Ogólne życzenia zdrowia od kilku osób
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Thinking of you. May you feel better soon.
Ogólne życzenia zdrowia
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
From everybody at…, get well soon.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Życzenia zdrowia od osób z biura bądź pracy

Życzenia - Ogólne gratulacje

Gratulojn pro...
Congratulations on…
Ogólny zwrot z gratulacjami
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
I wish you the best of luck and every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Mi deziras al vi sukceson en...
I wish you every success in…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w przyszłości
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
We would like to send you our congratulations on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Bonege por...
Well done on…
Używane, gdy gratulujemy komuś konkretnej rzeczy
Gratulojn por vian veturantan teston!
Congratulations on passing your driving test!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania prawa jazdy
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Well done. We knew you could do it.
Używane, gdy gratulujemy komuś, zwykle bliskiemu przyjacielowi bądź członkowi rodziny
Feliĉoj!
Congrats!
Nieformalne, stosunkowo rzadkie, krótsze od gratulacji, gdy gratulujemy komuś

Życzenia - Osiągnięcia naukowe

Gratulojn pro via diplomiĝo!
Congratulations on your graduation!
Używane, gdy gratulujemy komuś ukończenia studiów
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Congratulations on passing your exams!
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły
Bonege kun via ekzameno!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Nieformalne, potoczne wyrażenie, używany gdy ktoś, kogo dobrze znamy, zdał świetnie egzaminy
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Używane, gdy gratulujemy komuś obrony pracy magisterskiej i życzymy szczęścia w przyszłości
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, ale nie wiemy, czy osoba planuje kontynować naukę, czy pójść do pracy
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Używane, gdy gratulujemy komuś zdania egzaminów na koniec szkoły, i gdy wiemy, że ta osoba szuka pracy
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Well done on getting into University. Have a great time!
Używane, gdy gratulujemy komuś dostania się na uniwersytet

Życzenia - Kondolencje

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego. Śmierć mogła być oczekiwana bądź nieoczekiwana
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
We are so very sorry to hear about your loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Używane, gdy składamy kondolencje z powodu śmierci syna/córki/męża/żony (zawiera imię zmarłego)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Używane, gdy składamy kondolencje osobie, która była bliskim zmarłego

Życzenia - Osiągnięcia w karierze

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
We wish you the best of luck in your new job at…
Używane, gdy życzymy komuś sukcesów w nowej pracy
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
We wish you the best of luck in your new position of…
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
We wish you every success for your latest career move.
Używane, gdy koledzy z dawnej pracy życzą sukcesów w nowej firmie
Gratuloj por akirai la laboron!
Congratulations on getting the job!
Używane, gdy gratulujemy komuś nowej, zazwyczaj lukratywnej, pracy
Bona fortuno sur via unua tago en...
Good luck on your first day at…
Używane, gdy życzymy komuś powoddzenia podczas pierwszego dnia w nowej pracy

Życzenia - Narodziny

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Gratulojn pro via nova alveno!
Congratulations on your new arrival!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Używane, gdy gratulujemy matce narodzin dziecka
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Używane, gdy gratulujemy parze narodzin dziecka

Życzenia - Podziękowania

Multajn dankojn por...
Many thanks for…
Używane w ogólnych podziękowaniach
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Używane, gdy dziękujemy komuś w imieniu swoim i drugiej osoby
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
I really don't know how to thank you for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
As a small token of our gratitude…
Używane, gdy dajemy komuś prezent w ramach podziękowań
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Używane, gdy jesteśmy wdzięczni komuś za jakąś przysługę
Ni tre dankas vin pro...
We are very grateful to you for…
Używane, gdy chcemu komuś szczerze podziękować za jakąś przysługę
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Używane, gdy ktoś ci dziękuje za przysługę, z której też czerpałeś korzyści

Życzenia - Życzenia okazjonalne

Sezonaj salutoj el...
Season's greetings from…
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w Wielkiej Brytanii podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Feliĉan Paskon!
Happy Easter!
Używane w chrześcijańskich krajach podczas Świąt Wielkanocnych
Feliĉan Dankofeston
Happy Thanksgiving!
Używane w Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia
Feliĉan Novjaron!
Happy New Year!
Używane podczas Nowego Roku
Feliĉaj Ferioj!
Happy Holidays!
Używane w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas świąt (przede wszystkim Świąt Bożego Narodzenia i Święta Chanuki)
Feliĉa Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Używane podczas Święta Chanuki
Feliĉa Divali al vi.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Używane podczas Diwali (hinduskiego święta lamp)
Feliĉan Kristnaskon!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Używane w krajach chrześcijańskich podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku