Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

Siamo felici di annunciare la nascita di...
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Siamo lieti di presentarvi...
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

...e... annunciano il loro fidanzamento.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

Saremmo felici di vederti il...alle...per...
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
Contiamo sulla tua presenza.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Hai voglia di vederci per...?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć