Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

We are happy to announce the birth of…
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
With love and hope we welcome…to the world.
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

…and…are engaged.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
…are happy to announce their engagement.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
We are happy to announce the engagement of…and…
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
You are cordially invited to … and … engagement party on…
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Miss…is soon to become Mrs. ...
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

We would be delighted if you would join us on..at…for…
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
You are cordially invited to…
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
We would very much like you to come.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Would you like to come to…for…?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć