Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | Powiadomienia i zaproszenia

List | E-mail | Powiadomienia i zaproszenia | Życzenia | SMSy i Internet

Powiadomienia i zaproszenia - Narodziny dziecka

We are happy to announce the birth of…
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Używane, gdy osoba trzecia powiadamia o narodzinach dziecka
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka; zwykle używane w kartkach ze zdjęciem dziecka
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
With love and hope we welcome…to the world.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Używane, gdy para chce powiadomić o narodzinach dziecka

Powiadomienia i zaproszenia - Zaręczyny

…and…are engaged.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
…are happy to announce their engagement.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
We are happy to announce the engagement of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Używane, gdy powiadamy o zaręczynach
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Tradycyjne, używane, gdy rodzice powiadamiają o zaręczynach swojej córki
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Używane, gdy zapraszamy na przyjęcie zaręczynowe

Powiadomienia i zaproszenia - Ślub

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Używane, gdy powiadamiamy o ślubie kobiety
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Używane przez rodziców pana młodego/panny młodej, gdy zapraszamy na ślub
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Używane przez parę, gdy zapraszamy na ślub bliskich przyjaciół

Powiadomienia i zaproszenia - Specjalne okazje

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Używane, gdy zapraszamy osoby na konkretny dzień, godzinę i w związku ze specjalną okazją
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Używane, gdy zapraszamy osoby na kolację w związku z jakąś okazją
You are cordially invited to…
Ni invitas al...
Formalne, używane gdy zapraszamy osoby na oficjalne przyjęcie. Popularne przy zaproszeniach na służbową kolację.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formalne, używane gdy zapraszamy bliskich przyjaciół na ważne przyjęcie
We would very much like you to come.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Używane w zaproszeniach, gdy pytamy osobę czy przyjdzie, aby pokazać, że chcemy, by się pojawiła na przyjęciu
Would you like to come to…for…?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Nieformalne, używamy, gdy zapraszamy znajomych bez szczególnej okazji, żeby się z nimi zobaczyć