Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Cher Benjamin,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut Sylvain,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Daniel,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Victor,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny