Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Grazie per avermi scritto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Spero di avere presto tue notizie.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Con affetto,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny