Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Köszönöm a leveledet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt megint hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már valami programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... is üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Várom a válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Írj hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Írj, amint ....
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, ha többet megtudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Szeretlek
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny