Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Obrigado por sua carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny