Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny