Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Estimata John,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny